Platby a výpisy

Platby a výpisy


Platby zákazníkov sú na váš účet prevádzané každý všedný deň, po odpočítaní transakčných poplatkov, v jednej súhrnnej sume. Pokiaľ využívate viacero mien, potom sú vám prevedené transakcie za každú menu zvlášť.

Denné vyúčtovanie

Súčasťou každodenného vyrovnania transakcií jedným hromadným prevodom je zaslanie e-mailu, ktorý obsahuje rozpis transakcií vo formátoch:

 • CSV - súbor vhodný na automatické spracovanie v informačných systémoch
 • ABO - formát vhodný na automatický import do účtovných softvérov
 • PDF - súbor ako účtovný doklad

Všetky denné rozpisy sú vám k dispozícii na stiahnutie v Klientskom portáli v sekcii Platby > Prevody na BÚ alebo si ich môžete stiahnuť pomocou API.

Vzorové súbory na prevzatie nájdete tu:

Mesačné vyúčtovanie

Mesačné vyúčtovanie obsahuje prehľad všetkých denných prevodov na váš bankový účet a sumarizáciu denných výpisov za daný mesiac. V tomto vyúčtovaní sa vám tiež zobrazí prípadný bonus.


Mesačné vyúčtovanie sa generuje do 6. dňa nasledujúceho mesiaca a nájdete ho v Klientskom portáli v sekcii Platby > Vyúčtovanie.

Položky rozpisu platieb

 • Merchant - identifikátor e-shopu nájdete v Klientskom portáli v sekcii Nastavenie obchodov > Prepojenie obchodu.

 • Dátum založenia - deň, keď bol platca presmerovaný z nákupného košíka e-shopu na platobnú bránu.

 • Dátum zaplatenia - deň, keď banka potvrdila zaplatenie platby platcom.

 • Dátum prevodu - deň, kedy bol vyplatený hromadný prevod transakcií.

 • Mesiac fakturácie - mesiac, ku ktorému sa platba účtovne vzťahuje.

 • ID Comgate - 12 miestny kód, unikátna identifikácia platby.

 • Produkt – ľubovoľný identifikátor produktu, ktorý odovzdáva váš systém pri založení platby pod parametrom ,,name ".

 • Opis - krátky opis produktu (1 – 16 znakov), ktorý váš systém odovzdá pri založení platby pod parametrom ,,label".

 • Variabilný symbol platby - variabilný symbol, pod ktorým uhradil platca platbu. Napríklad v prípade metódy platobného tlačidla je tento symbol predvyplnenie v platobnom príkaze v internetovom bankovníctve.

 • Variabilný symbol prevodu - variabilný symbol hromadného prevodu.

 • ID Klienta - párovací symbol, vďaka ktorému identifikujete tovar a zákazníka, ktorý si ho objednal (napr. číslo objednávky, číslo zákazníka apod.). V rámci protokolu API ide o parameter refid, ktorý systém posiela pri založení platby.

 • Potvrdená suma – suma realizovanej transakcie (výška objednávky zákazníka).

 • Prevedená suma – suma, ktorá je e-shopu zaslaná na bankový účet (znížená o poplatok z transakcie).

 • Poplatok celkom - poplatok určený podľa sadzobníka.

 • Výmenný poplatok -poplatok, ktorý platí spracovateľská banka vydavateľskej banke.

 • Poplatok asociácie - poplatok, ktorý z transakcie obdrží kartová asociácia.

 • Poplatok spracovateľa - poplatok, ktorý si účtuje spracovateľská banka za spracovanie transakcie.

 • Typ karty - v rámci platby kartou rozlišujeme 4 typy kariet:

  • EU CONSUMER - spotrebiteľské karty vydané v SR a EÚ
  • EU UNREGULATED - neregulované karty vydané v SR a EÚ
  • NON EU CONSUMER - spotrebiteľské karty vydané mimo EÚ
  • NON EU BUSINESS - Business karty vydané mimo EU

Časté otázky

Kedy mi príde mesačné vyúčtovanie?
Mesačné vyúčtovanie posielame najneskôr k 15. dňu v mesiaci na váš uvedený e-mail, zároveň mesačné vyúčtovanie nájdete k tomuto dátumu aj v Klientskom portáli v sekcii Platby > Vyúčtovanie.

Aký je rozdiel medzi 100 %-ným a bežným vyplácaním
Štandardne majú všetci naši zákazníci nastavené vyplácanie platieb na dennej báze.Na žiadosť klienta možno nastaviť 100 %-né vyplácanie, kedy vám budeme posielať celé čiastky každý deň a k vyrovnaniu poplatkov dôjde 1x mesačne v súhrne, formou vystavenej faktúry. Táto služba je však spoplatnená sadzbou 0,1 %. O toto percento bude navýšená hodnota poplatku za transakciu.

Službu je možné nastaviť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Ako spárovať VS s ID objednávky klienta?
Platby vám zasielame pod naším variabilným symbolom. Na párovanie transakcií s danou objednávkou (váš interný VS) však možno použiť parameter refID, ktorý sa zobrazuje v CSV súbore v kolónke „ID od klienta“. Ak si prajete slovný opis v stĺpci „Produkt“ CSV, zadajte v nastavení údaj „name“. Viac informácií v protokole API.


Bol tento článok užitočný?

What's Next