Účtovanie

Účtovanie


Transakcie si do svojho účtovného systému importujete pomocou denných výpisov vo formáte ABO.V systéme si vytvoríte nový „bankový účet“, určený na účtovanie o platobnej bráne. Následne importujete denné výpisy a pracujete s jednotlivými položkami podobne ako s položkami zo štandardného bankového výpisu.

Účtovanie o prijatých platbách

K dennému výpisu transakcií je možné pristupovať podobne ako k bankovému výpisu, slúži na zaúčtovanie denných prevodov na váš bankový účet, párovanie faktúr vystavených na koncových zákazníkov s prijatou platbou a môže slúžiť na zaúčtovanie poplatkov.
Na zaúčtovanie poplatkov môže slúžiť aj mesačný výpis, ktorý obsahuje mesačný prehľad denných prevodov na váš bankový účet.

Účtovanie o poplatkoch z platieb má podobný charakter ako účtovanie o bankových poplatkoch. Tieto poplatky sú podľa zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty § 51 oslobodené od DPH.

Párovanie platieb od zákazníkov s faktúrami

Na párovanie transakcií a faktúr sa používa váš variabilný symbol (vo výpise uveden ako "ID od klienta"). Je vhodné, aby bol zhodný ako pri vydanej faktúre v účtovnom systéme, tak aj pri transakcii na e-shope. Variabilný symbol je súčasťou dát odovzdávaných platobnej bráne pri založení platby. Účtovať budete pohľadávku za platobnou bránou a zníženie pohľadávky zákazníka: MD 221.000 / D 311.xxx

Na dennom výpise o vykonaných transakciách nájdete aj poplatky za jednotlivé transakcie a prípadne mesačné poplatky. Tieto položky zaúčtujte na účet č. 568 - Ostatné finančné náklady. Účtujete MD 568.xxx / D 221.000.

Import dát do účtovného systému

Denný výpis o vykonaných transakciách je možné do účtovného systému importovať podobne ako bežné bankové výpisy. Na tento účel použite súbor vo formáte ABO (prípona .gpc).

Vo vašom účtovnom systéme si vytvorte nový „bankový účet“ určený na účtovanie o platobnej bráne. Následne importujete denné výpisy vo formáte ABO (prípona .gpc) a pracujete s jednotlivými položkami podobne ako s položkami zo štandardného bankového výpisu.

Na uľahčenie sme pre vás pripravili:


Bol tento článok užitočný?