Účtovanie

   Účtovanie


    Zhrnutie článku

    Transakcie si do účtovného systému importujete pomocou denných výpisov vo formáte ABO. V systéme vytvoríte nový „bankový účet“ určený pre účtovanie transakcií z platobnej brány alebo terminálu. Následne importujete denné výpisy a pracujete s jednotlivými položkami podobne ako s položkami zo štandardného bankového výpisu.

    Účtovanie o prijatých platbách

    Denný výpis transakcií slúži k zaúčtovaniu denných prevodov na váš bankový účet, párovaniu faktúr vystavených koncovým zákazníkom s prijatými platbami a tiež k zaúčtovaniu poplatkov. Poplatky je možné evidovať aj podľa mesačného výpisu, ktorý obsahuje mesačný prehľad denných prevodov na váš bankový účet.

    Účtovanie poplatkov z platieb má obdobný charakter ako účtovanie bankových poplatkov. Podľa zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty § 51 sú transakčné poplatky oslobodené od DPH.

    Párovanie platieb od zákazníkov s faktúrami

    Transakcie a faktúry môžete párovať podľa svojho variabilného symbolu (na výpise uvedený ako „ID od klienta“). Ten by mal byť zhodný s variabilným symbolom na vydanej faktúre, v účtovnom systéme a v transakcii v e-shope. Variabilný symbol je súčasť údajov prenášaných platobnej bráne pri založení platby. Účtovať budete pohľadávku za platobnou bránou a zníženie pohľadávky zákazníka: MD 221.000 / D 311.xxx

    Na dennom výpise o vykonaných transakciách nájdete aj poplatky za jednotlivé transakcie a prípadné mesačné poplatky. Tieto položky preúčtujete na účet č. 568 – Ostatné finančné náklady. Účtujete MD 568.xxx / D 221.000.

    Import dát do účtovného systému

    Denný výpis o vykonaných transakciách je možné do účtovného systému importovať obdobne ako bežné bankové výpisy. Pre tento účel použite súbor vo formáte ABO (prípona .gpc).

    V účtovnom systéme si vytvorte nový „bankový účet“ určený pre účtovanie transakcií z platobnej brány. Následne importujete denné výpisy vo formáte ABO (prípona .gpc) a pracujete s jednotlivými položkami obdobne ako s položkami zo štandardného bankového výpisu.

    Pre zjednodušenie sme pre vás pripravili:


    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.